Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Ps 42,3

 

Regulamin przekazywania darowizn online
poprzez serwis Dotpay sp. z o.o.
na rzecz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Gliwicach

1. Niniejszym regulamin określa warunki przekazywania darowizn online za pomocą
formularza dostępnego na stronie www.gliwice.luteranie.pl poprzez operatora płatności
Dotpay sp. z o. o.
2. Strona internetowa www.gliwice.luteranie.pl jest administrowana przez Parafię
Ewangelicko-Augsburską w Gliwicach, ul. Jagiellońska 19A, NIP: 6311003647 zwaną
dalej Parafią.
3. Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności Dotpay spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 28b, 30-552 Kraków
( https://www.dotpay.pl ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000700791 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w
Krakowie, Wydział XI Gospodarczy, posiadająca NIP 6342661860 oraz REGON
240770255, o kapitale zakładowym 4 000 000,00 złotych w całości wniesionym, zwaną
dalej Dotpay. Zasady i warunki płatności online określa Dotpay w regulaminie
dostępnym na stronie https://www.dotpay.pl
4. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwana dalej Darczyńcą.
5. Przekazane darowizny wykorzystane zostaną wyłącznie na cele statutowe Parafii, w tym
na działalność kultu religijnego, charytatywną, opiekuńczą, oświatową, kulturalną,
pożytku publicznego, w zakresie opieki nad zabytkami oraz inną, zgodną z zasadami i
potrzebami Parafii.
6. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Parafia nie odpowiada za przerwy
w dostępie do serwisu Dotpay.
7. Wpłaty darowizn online dokonywane są z użyciem przelewu elektronicznego
obsługiwanego przez Dotpay.
8. W celu przekazania darowizny należy na stronie www.gliwice.luteranie.pl wybrać cel
i wysokości darowizny, zaznaczyć okienko z akceptacją niniejszego regulaminu,
a następnie kliknąć ikonę „dotpay” w celu przekierowania do serwisu Dotpay.
9. Wpłaty darowizn online dokonywane za pomocą płatności Dotpay nie podlegają
zwrotom.
10. Parafia zapewnia ochronę danych osobowych otrzymanych od Dotpay zgodnie z Ustawą
o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług
drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych od
Dotpay w procesie przekazywania darowizn online jest Parafia. Administratorem
danych uzyskanych w ramach usługi płatności online jest Dotpay.
11. Parafia zapewnia, iż dane osobowe darczyńców otrzymane od Dotpay przetwarzane
będą wyłącznie dla celów realizacji umowy darowizny, w tym obsługi bankowej i
księgowej darowizn, a także w celu realizacji uzasadnionego interesu Parafii oraz z
zachowaniem warunków określonych w poniższej klauzuli informacyjnej.
12. Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), niniejszym informujemy, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Parafia Ewangelicko-Augsburska w
Gliwicach ul. Jagiellońska 19a, działająca na podstawie ustawy z dnia 13 maja 1994
roku o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (Dz.U. nr 73,
poz.323 z późniejszymi zmianami).
2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Parafii jest Przemysław Adam Śmiejek, z
którym można się skontaktować pisząc na adres poczty elektronicznej:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres siedziby Parafii.
3) Państwa dane osobowe zostały nam przekazane przez firmę Dotpay.
4) Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla celów:
a) realizacji umowy darowizny, w tym obsługi bankowej i księgowej darowizn
przekazanych przez Państwa na rzecz Parafii;
b) realizacji uzasadnionego interesu Parafii; uzasadnionym interesem Parafii jest
m.in. zapewnienie bezpieczeństwa u Administratora, ochrona przed roszczeniami
i dochodzenie należności oraz realizacja wewnętrznych celów administracyjnych,
analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
5) Korzystanie z płatności online przez Dotpay jest równoznaczne ze zgodą na
przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania
umowy darowizny. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe
zrealizowanie w/w celów.
7) Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
a) w zakresie celu wskazanego w pkt 3a) – przez okres niezbędny do zgodnego z prawem prowadzenia dokumentacji podatkowej (5 lat od końca roku, w którym przekazano darowiznę);
b) w zakresie celu wskazanego pkt 3b) - do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, nie dłużej niż przez okres 10 lat.
8) Odbiorcom udostępnionych przez Państwa danych jest Parafia. Państwa dane mogą być przekazane podmiotom zapewniającym Kościołowi obsługę IT, księgową oraz prawną, a także w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, np. na żądanie sądów, organów ścigania lub instytucji państwowych. Podane dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
9) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia albo ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia swoich danych,
b) prawo wniesienia skargi do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO.
c) w przypadku wyrażenia zgody ma Pani/Pan możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Skorzystanie z prawa do wycofania zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
13. Darczyńcy dokonujący płatności za pośrednictwem serwisu Dotpay mogą składać reklamację dotyczące Usługi Płatności Dotpay, jeżeli nie została ona wykonana lub została wykonana niezgodnie z regulaminem Dotpay, o którym mowa w pkt 3 niniejszego regulaminu. Reklamacje można składać w formie:
a) pisemnej – osobiście w siedzibie Dotpay lub przesyłką pocztową w rozumieniu art.3 pkt. 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 z późn. zm.);
b) ustnej – dzwoniąc na numer telefonu: +48 12 688 26 00 albo składając oświadczenie do protokołu podczas wizyty w siedzibie Dotpay;
c) elektronicznie – wysyłając wiadomości na adres poczty elektronicznej:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.dotpay.pl
14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.